Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

A Motorguru (BG-Motor Kft., cégjegyzékszám: 13 09 201469, székhely: 2013 Pomáz, Céhmester út 13, Magyarország) olyan Szolgáltatásokat szeretne nyújtani Önnek, amelyekkel Motorguru motoros élményei a lehető legbiztonságosabbak, legkényelmesebbek és legélvezetesebbek lehetnek. A „Szolgáltatás” a Motorguru által kínált szolgáltatás, az alábbi 2.1 szakaszban meghatározott szolgáltatások vagy immateriális termékek („Motorguru-Szolgáltatások”).

Használati követelmények

Azzal, hogy egy digitális jóváhagyási eljárásban bejelöl egy jelölőnégyzetet, Ön nyugtázza, hogy elolvasta a szolgáltatásokra vonatkozó jelen használati feltételeket („Feltételek”), és elfogadja az általunk időről időre nyújtott vagy elérhetővé tett szolgáltatások használatára vonatkozó kötelező érvényű szerződést, amely Ön és a Motorguru Kft., 2013 Pomáz, Céhmester út 13., Magyarország (a továbbiakban „Motorguru" vagy „mi") között jött létre az általunk nyújtott vagy időről időre elérhetővé tett Szolgáltatások használatára vonatkozóan. Csak akkor használhatja a Szolgáltatásokat, ha Ön: (a) betöltötte az előírt életkort, (b) szerződés kötésére jogosult, és (c) a vonatkozó törvények alapján nincs eltiltva a Szolgáltatások használatától. A bármilyen módon egy adott járműhöz kötött Szolgáltatások csak az említett jármű Elsődleges járművezetője (az alábbi 2.3 szakasz meghatározása alapján) által vagy akkor használhatók, ha az Elsődleges járművezető egyértelmű és vitathatatlan beleegyezését adta a Szolgáltatások használatához. Továbbá, Önnek kell lennie az Elsődleges járművezetőnek, vagy az Elsődleges járművezető egyértelmű és vitathatatlan beleegyezésével kell bírnia ahhoz, hogy egy Szolgáltatást egy adott Motorguru autóhoz vagy valamely más Szolgáltatáshoz kapcsolhasson. Egy Motorguru jármű elsődleges járművezetője az a személy, akinek joga van a jármű feletti rendelkezésre, állandó jelleggel használja azt közlekedési eszközként, és/vagy a jármű országos hatóságnál bejegyzett illetékese (ha van ilyen) („Elsődleges járművezető”). Az Elsődleges járművezető nem szükségszerűen az adott jármű tulajdonosa. Például: Bármikor megvizsgálhatjuk, hogy Ön-e az Elsődleges járművezető, vagy rendelkezik-e az Elsődleges járművezető fentiekben leírt egyértelmű és vitathatatlan beleegyezésével.

A Motorguru-szolgáltatások és harmadik felek szolgáltatásainak specifikus használati feltételei

Bizonyos szolgáltatásokra különálló feltételek és/vagy szolgáltatás-leírások vonatkozhatnak tőlünk vagy valamilyen Harmadik féltől („Specifikus feltételek"). A Motorguru specifikus feltételeknek mindig a jelen feltételekre kell hivatkozniuk. Ha ezek a Feltételek és bármely Motorguru Specifikus feltételek egymásnak ellentmondanak, akkor az utóbbiak az irányadók. Ha egy Szolgáltatást Specifikus feltételek szabályoznak, akkor a Feltételekben található semmiféle részlet nem biztosít Önnek jogot az ilyen Szolgáltatások használatára, hanem a Specifikus feltételeket kell elfogadni ahhoz, hogy erre jogosulttá váljon. A Harmadik felek Szolgáltatásai tekintetében elsődleges szerepünk az, hogy az Ön számára elérhetővé tegyük az ilyen Szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi, hogy a Harmadik felek Szolgáltatására Specifikus feltételek vonatkozhatnak, amelyekről Önnek kell megállapodnia a Harmadik féllel. A Harmadik felek Szolgáltatásai használatának feltétele lehet, hogy díjakat fizessen és/vagy elfogadja a Harmadik fél Specifikus feltételeit. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a Harmadik felek ilyen Szolgáltatásainak rendelkezésére állására vagy funkcióira, illetve a személyes adatoknak az ilyen Harmadik felek által történő kezelésére vonatkozóan. Ön azt is tudomásul veszi, hogy a személyes adatok Harmadik felek általi kezelésére a Harmadik fél Specifikus feltételei vonatkozhatnak.

Dokumentáció

Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó további információkat, beleértve a feltételeket és szabályokat, a Motorguru rendszerének különböző helyein találja, például a weboldalakon. Kérjük, ne feledje, hogy a Dokumentáció jogi feltételeket, valamint korlátozásokat tartalmazhat azzal kapcsolatban, hogy Ön miként jogosult valamely Szolgáltatás használatára. Az ilyen használati feltételek, valamint korlátozások a MOTORGURU és Ön közötti szerződés részét képezik. Ha a Dokumentáció és a jelen Használati feltételek vagy bármilyen Specifikus feltételek egymásnak ellentmondanak, akkor az utóbbiak az irányadóak. A Dokumentációban szereplő semmiféle részlet nem tekinthető úgy, hogy jogot biztosítana egy adott Szolgáltatás használatára.

A feltételek, specifikus feltételek vagy szolgáltatások módosításai

Időről időre módosíthatjuk ezeket a Feltételeket vagy a Motorguru Specifikus feltételeit. A módosításokról e-mailben vagy egyéb módon értesítjük akkor, amikor a következő alkalommal bejelentkezik egy Motorguru szolgáltatásba. Lehetséges, hogy el kell fogadnia az ilyen módosított Feltételeket és/vagy Motorguru Specifikus feltételeket, mielőtt tovább használhatná a Motorguru szolgáltatást. Az a szándékunk, hogy hasznos és naprakész Szolgáltatásokat nyújtsunk, és idővel Szolgáltatásokat, funkciókat hozhatunk létre vagy szüntethetünk meg a Szolgáltatásokon belül. Ön egyetért azzal, hogy egyes Szolgáltatásokat bármikor teljes egészében vagy részlegesen felfüggeszthetünk, nyújthatunk, vagy hozzájuk hozzáférést biztosíthatunk, illetve általánosságban módosíthatjuk a Szolgáltatásokat vagy az azokhoz történő hozzáférést. Ha megszűnik vagy lényegesen megváltozik egy Szolgáltatás, amelyet Ön használ, akkor e-mailben vagy más formában tájékoztatjuk. Mindig joga van abbahagyni a Szolgáltatások használatát és megszüntetni a jelen Feltételeket és a Motorguru specifikus feltételeket az alábbi 16. szakaszban meghatározottak szerint, ha nem ért egyet a Feltételekben, a Motorguru specifikus feltételekben és/vagy a Szolgáltatásokban végrehajtott módosításokkal.

A használatra vonatkozó korlátozások

Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat a jelen Feltételekben, Specifikus Feltételekben és/vagy a Dokumentációban foglaltakat sértő módon. Tovább nem használhatja olyan módon a Szolgáltatásokat, hogy az a vonatkozó jogszabályokba vagy szabályozásokba ütközne, például szellemi tulajdonjogokat vagy közlekedési szabályokat sértene. Tilos ezenkívül az olyan használat, amely veszélyeztetné a Szolgáltatás biztonságát, illetve amely károsíthatná vagy zavarhatná a Harmadik felek műszaki infrastruktúráját vagy a Motorguru-Szolgáltatások más ügyfelek általi használatát. Továbbá Ön nem károsíthatja, nem teheti lehetetlenné és nem akadályozhatja egyéb módon a Szolgáltatásokat, és nem juttathat a Szolgáltatásokkal kapcsolatban vírusokat, „férgeket”, rosszindulatú programokat, kémprogramokat, trójai falovakat vagy egyéb olyan rosszindulatú kódokat vagy programokat a rendszerbe, amelyek zavarhatják a Szolgáltatások működését. Ha hagyja, hogy más személyek használják a Szolgáltatásokat, akkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez teljes mértékben az Ön felelőssége. Ez azt jelenti, hogy a jelen Feltételek, az esetleges Specifikus feltételek és/vagy a Dokumentáció bármely megsértése Ön által elkövetett szerződésszegésnek minősül. Bizonyos Szolgáltatások jelszót igényelhetnek. Ilyen esetekben mások számára nehezen kitalálható jelszót kell választani. Követelményeket határozhatunk meg arra vonatkozóan, hogy mi tekinthető elégségesen biztonságos jelszónak. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy titokban tartsa a jelszavát, és ne adja ki azt Harmadik feleknek. Ha azt gyanítja, hogy valamilyen harmadik félnek jogosulatlan hozzáférése van a jelszavához, akkor haladéktalanul változtassa meg azt. Ha azt gyanítja, hogy valamilyen Harmadik fél az Ön Motorguru ID azonosítóján keresztül jogosulatlanul hozzáfér valamilyen Motorguru szolgáltatáshoz, akkor kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Felhasználói licenc és szellemi tulajdonjogok

A Motorguru szolgáltatásokhoz vagy azok tartalmához kötődő minden szellemi tulajdonjog (beleértve egyebek között bármilyen szoftvert) a mi tulajdonunkat, illetve licencelőink kizárólagos tulajdonát képezi. Ha a jelen Feltételek és/vagy a Specifikus feltételek máshogy nem rendelkeznek, Ön nem szerez semmilyen jogosultságot az ilyen szellemi tulajdonjogokhoz. Mi biztosítjuk az engedélyt vagy a tartalom személyes használatát és a Motorguru szolgáltatásokhoz kötött szoftvert. Ez a licenc, amely szellemi tulajdonjogokra is vonatkozhat, nem kizárólagos és nem átruházható. A licenc csak a jelen feltételekben vagy a vonatkozó specifikus feltételekben található felhasználási korlátozásokkal használható. Hacsak a törvények lehetővé nem teszik, a Szolgáltatásokhoz tartozó szoftvert vagy annak tartalmát nem fordíthatja vissza, nem fejtheti vissza, nem próbálhatja meg visszaszármaztatni annak forráskódját, nem módosíthatja, és nem készíthet belőle származtatott munkákat. Ezen korlátozás bármely megsértése vagy a jelen licenc valamely feltételének nem teljesítése a szolgáltatások biztosításának felfüggesztéséhez és a jelen Feltételek vagy Specifikus feltételek szerinti megállapodás megszűnéséhez vezethet az alábbi 15. szakasznak megfelelően. Hacsak másként nem jelezzük, a jelzések, a céges logók, a tartománynevek és az emblémák a mi védjegyeinket vagy licencelőink védjegyeit, illetve esetenként Harmadik felek védjegyeit védő jogok oltalma alatt állnak. Ez a licenc akkor jár le, amikor a jelen Feltételek vagy Specifikus feltételek szerinti megállapodást Ön vagy mi az alábbi 15. szakasznak megfelelően megszüntetjük.

Felhasználói tartalom

A Motorguru nem tart igényt semmilyen tulajdonjogra azon tartalmak tekintetében, amelyeket Ön a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tesz, és a jelen Feltételek semmilyen módon nem korlátozza az ilyen tartalmak használatára vonatkozó jogait. Azonban azzal, hogy a Szolgáltatásokon keresztül tartalmat tesz elérhetővé, számunkra nem kizárólagos, átruházható, tovább licencelhető, globális, jogdíjmentes licencet biztosít az ilyen tartalom másolására, módosítására és továbbadására a Szolgáltatások működtetésével és Önnek valamint más ügyfeleknek történő nyújtásával kapcsolatban. Kizárólag Ön felelős a Szolgáltatáson keresztül Ön által nyújtott összes tartalomért, és Önnek kell meggyőződnie arról, hogy jogosult a 10. szakaszban leírtak szerinti jogosultság megadására.

Hivatkozások harmadik felek weboldalaira vagy forrásaira

A Szolgáltatások harmadik felek weboldalaira vagy forrásaihoz vezető hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezeket a hivatkozásokat kényelmi okokból tüntetjük fel, és nem vállalunk felelősséget az ilyen weboldalakon vagy forrásokban, illetve az ilyen oldalakon található hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmakért, termékekért vagy Szolgáltatásokért. Valamely hivatkozás feltüntetése nem jelenti azt, hogy egyetértünk az oldal tartalmával. Az ilyen hivatkozott weboldalakat saját felelősségére használja. Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag saját felelősségére használja a Harmadik felek weboldalait vagy forrásait, és vállalja az ezek használatából adódó kockázatokat.

A jótállás korlátozása

Ha a jelen Feltételek másképp nem rendelkeznek, a Motorguru nem felelős sem Ön, sem bármilyen Harmadik fél felé a Szolgáltatásokkal vagy azok nyújtásával kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy kárigény tekintetében, amely az Ön tevékenységével vagy mulasztásával, illetve a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban merül fel. A Szolgáltatások és a tartalom a meglévő állapotában, garancia nélkül áll rendelkezésre. A fentiek korlátozása nélkül, mi kifejezetten elutasítanak mindenféle garanciát a forgalmazhatóságra, egy adott célnak történő megfelelőségre, zavarmentességre vagy betolakodásra vonatkozóan illetve az értékesítésre vagy a kereskedelmi használatra vonatkozóan felmerülő garanciákra vonatkozóan. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatások vagy a tartalom megfelel az Ön igényeinek vagy megszakítások nélkül, biztosan, illetve hibamentesen rendelkezésre áll. Nem vállalunk jótállást a szolgáltatások vagy a tartalom minőségére, pontosságára, időszerűségére, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan.

A felelősség korlátozása

Nem vállalunk felelősséget semmilyen járulékos, különleges, kivételes, törvényi, bírság jellegű vagy következményes károkért, beleértve a haszon elmaradását, adatok vagy jó hírnév elvesztését, a Szolgáltatás megszakadását, számítógép-károsodást vagy rendszerhibát vagy a Szolgáltatások helyettesítésének költségét, amelyek a Szolgáltatások vagy tartalom jelen Feltételek szerinti használatából vagy abból fakadnak, hogy a szolgáltatások vagy a tartalom nem használhatók, akár jótállás, szerződés, szerződésszegés (ideértve a gondatlanságot), a termék megbízhatósága vagy egyéb jogi alap képezi az igény alapját, és függetlenül attól, hogy a Motorguru vagy ilyen egyéb felek tájékoztatva lettek az ilyen károk lehetőségéről, vagy gondatlanul jártak el, még akkor is, ha az itt ismertetett korlátozott jóvátétel nem teljesítette alapvető célját. Bizonyos joghatóságok nem engedik meg bizonyos károk felelősségének kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás Önre nem teljes mértékben vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért azon felül, amit Ön fizetett nekünk a Szolgáltatások használatáért a kárigény alapját képező eseményt megelőző 12 hónap folyamán. A fentiek minden olyan döntésre és lépésre is vonatkoznak, amelyeket Ön a Szolgáltatásokban bízva tett. Továbbá nem vállalunk semmilyen felelősséget eszközei és rendszerei vírusoktól, „férgektől”, rosszindulatú programoktól, kémprogramoktól, „trójai falovaktól” és egyéb rosszindulatú kódoktól vagy programoktól való védelme tekintetében.

Kiegészítő feltételek az app store alkalmazásokra vonatkozóan

Ha valamely Szolgáltatást egy alkalmazáson („Motorguru alkalmazáson”) keresztül ért el vagy töltött le egy alkalmazás-áruházból vagy terjesztő platformról (például Apple Store, Google Play vagy Amazon Appstore) (mindegyikük „Alkalmazás-szolgáltató”), azzal tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat. Beleegyezik abba, hogy ezt a Motorguru alkalmazást kizárólag az alkalmazás biztosítója által közzétett használati feltételeknek megfelelően használja. Továbbá ezekben a feltételekben Ön és Mi állapodunk meg, nem pedig Ön és az alkalmazásszolgáltató, valamint a köztünk és az alkalmazásszolgáltató közötti megállapodásnak megfelelően, mi kizárólag a Motorguru alkalmazásért vállalunk felelősséget. Ezért az alkalmazásszolgáltató nem tartozik felelősséggel a Motorguru alkalmazás karbantartásáért vagy támogató szolgáltatásokért. Ha a Motorguru alkalmazás nem teljesíti valamely alkalmazható garanciát, akkor értesítheti az alkalmazásszolgáltatót, és visszakaphatja a Motorguru alkalmazás árát. A törvények által lehetővé tett maximális mértékben, az alkalmazásszolgáltató nem vállal egyéb garanciát a Motorguru alkalmazásra vonatkozóan.

Általános adatkezelés

Az Ön és minden más ügyfelünk adatainak védelme kiemelkedő fontosságú számunkra. A szolgáltatások használatára a Motorguru „Ügyfelekre vonatkozó adatvédelmi szabályzata” vonatkozik. A Motorguru „Ügyfelekre vonatkozó adatvédelmi szabályzata” többek között általános szinten leírja, hogyan kezeli a Motorguru az ügyfelei személyes adatait, amikor ilyen adatokat Harmadik felekkel oszt meg és milyen biztonsági óvintézkedések vonatkoznak az adatokra. A Motorguru vevői azonosítón kívüli egyéb Szolgáltatásokra vonatkozó, adatkezeléssel kapcsolatos specifikus információk, amelyeket az alábbi 14. szakasz tárgyal, a „Jogi dokumentumok” részben találhatók. Az ilyen egyéb Szolgáltatások tekintetében a Motorgurun kívüli egyéb jogi személyek minősülhetnek adatkezelőnek. Ilyen esetekben az illetékes adatkezelő személyére vonatkozó információk a Motorguru „Ügyfelekre vonatkozó adatvédelmi szabályzata” vagy a fent említett specifikus információkban találhatók. A Motorguru „Ügyfelekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatában a személyes adatok marketing célokra történő használatával kapcsolatos specifikus leírás is található, amihez az Ön kifejezett engedélye szükséges és információk találhatók az ehhez szükséges jóváhagyásokra vonatkozóan is.

A Motorguru vevői azonosítóval kapcsolatos adatkezelés

A Motorguru vevői azonosítóval kapcsolatban gyűjtött és kezelt adatok adatkezelője a Motorguru Kft. 2013 Pomáz, Céhmester út 13. („Adatkezelő"). A Motorguru vevői azonosítóval kapcsolatban kezelt adatok a következőkből állnak: név, cím, mobil telefon, e-mail cím, a jelen Feltételek elfogadása és minden olyan adat, amelyeket Ön a Motorguru vevői azonosító használata során megoszthat, vagy amelyeket egyéb módon gyűjtünk a Motorguru vevői azonosító használatán keresztül. Az adatkezelés célja a Motorguru vevői azonosító fiók adminisztrációja. A Motorguru vevői azonosítóval kapcsolatban kezelt adatok ahhoz szükségesek, hogy biztosítani tudjuk a jelen feltételekben és az egyes specifikus feltételekben szereplő szolgáltatásokat. Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk Önnek a Szolgáltatásokat, az Ön adatainak kezelése szükséges. Az Adatkezelő soha nem kezeli tovább az Ön adatait, mint az a vonatkozó cél érdekében szükséges, az adatok addig kerülnek megőrzésre, amíg használja Motorguru vevői azonosítóját. A Motorguru „Adatvédelmi szabályzatában” a jelen 14. szakaszban fentebb meghatározott információkon kívül további információk találhatók a Motorguru vevői azonosítóval kapcsolatos személyes adatok Motorguru általi kezeléséről (beleértve a Motorgurunak és a Motorguru adatvédelmi tisztviselőjének kapcsolattartási adatait, az Ön jogaival kapcsolatos információkat és az adatai védelme érdekében tett biztonsági intézkedéseket).

Időtartam és megszűnés

A jelen Feltételek addig vannak érvényben, amíg Ön vagy mi meg nem szüntetjük az alábbiaknak megfelelően. Ön bármikor abbahagyhatja a Szolgáltatások használatát, amely esetben a jelen Feltételek már nem érvényesek, és Önnek a továbbiakban nincs semmilyen kötelezettsége a jelen Feltételek vagy bármely más vonatkozó Specifikus feltétel szerint. Ha Ön abbahagyja egy specifikus Szolgáltatás használatát, akkor a jelen Feltételek és az olyan szolgáltatások Specifikus feltételei, amelyeket Ön továbbra is használ, érvényben maradnak. Fenntartjuk a jogot, hogy véglegesen vagy ideiglenesen felfüggesszük a Szolgáltatások nyújtását, és így véglegesen vagy ideiglenesen megszüntessük a jelen Feltételek vagy valamely Specifikus feltételek hatályát abban az esetben, ha (i) Ön ténylegesen megszegte vagy ésszerűen feltételezhető, hogy megszegte a jelen Feltételeket és/vagy valamely Specifikus feltételt, (ii) úgy döntünk, hogy annak az adott időpontban érvényes formájában, globálisan vagy egy adott földrajzi területen vagy (ii) valamely hasonló üzleti okból, amely saját döntésünk alapján ésszerű ok lehet a Szolgáltatások biztosításának felfüggesztésére. Ha a Motorguru valamely Szolgáltatás megszüntetését tervezi, akkor erről a Szolgáltatás megszűnése előtt, ésszerű időpontban tájékoztatjuk. A jelen Feltételek megszűnésével egy időben az összes vonatkozó Motorguru specifikus feltételek is megszűnnek, és Ön többé nem használhatja a Motorguru-szolgáltatásokat. Ha a jelen Feltételek megszűnnek, az nem érinti az olyan, itt vagy bármely Specifikus feltételekben szereplő rendelkezéseket, amelyek természetüknél fogva arra szolgálnak, hogy továbbra is hatályban maradjanak az ilyen megszűnést követően.

Átruházás

Egyik fél sem ruházhatja át a jelen Feltételek vagy bármely Specifikus feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit harmadik félre a másik fél írásos beleegyezése nélkül.

Alkalmazandó jog és hely

Ha a kötelező jog másképpen nem rendelkezik, akkor ezek a Feltételeket, bármely Motorguru Specifikus feltételeket és a Motorguru szolgáltatások bármilyen használatát Magyarország törvényei szabályozzák, a jogi alapelvek esetleges ellentmondásától függetlenül. Ha a kötelező érvényű jog másképpen nem rendelkezik, a jelen Feltételekből és/vagy a Motorguru Specifikus feltételekből fakadóan felmerülő bármely kárigény esetén kizárólag annak a területnek a bíróságai illetékesek, ahol bejegyzett székhelyünk található.

Szolgáltatások vásárlásának specifikus feltételei

Mi, a Motorgurunál (az alábbi 1.2 szakaszban meghatározottak szerint) Szolgáltatások online vásárlásának lehetőségét szeretnénk kínálni Önnek (az alábbi 2. szakaszban meghatározottak szerint). Azzal, hogy egy digitális elfogadási eljárásban bejelöl egy jelölőnégyzetet, Ön elismeri, hogy elolvasta a Szolgáltatások vásárlására vonatkozó jelen Specifikus feltételeket ("Specifikus használati feltételek"), és elfogadja, hogy kötelező érvényű szerződés jött létre Ön és a Motorguru (BG-Motor Kft., cégjegyzékszám: 13 09 201469, székhely: 2013 Pomáz, Céhmester út 13, Magyarország) magyar vállalat között ("Motorguru" vagy "mi", "nekünk" illetve "miénk") egy Szolgáltatás vásárlására vonatkozóan. A jelen Specifikus használati feltételek mellett, a Szolgáltatásokra vonatkozó felhasználási feltételek ("Szolgáltatások használati feltételei"), és minden egyéb további, a Szerződésében található kötelezettség (az alábbi 2. szakaszban meghatározottak szerint) vonatkozik a Szolgáltatások vásárlására, ha a jelen dokumentum másképpen nem rendelkezik. A Szolgáltatások használati feltételei Ön és a Motorguru egy üzleti partnere között érvényesek, a Motorguru a jelen Specifikus feltételek szerint lép fel ezen üzleti partner nevében. Így, a Szolgáltatások használati feltételei a jelen Specifikus feltételeket is szabályozzák és az abban szereplő feltételek vonatkoznak a jelen Specifikus feltételek vállalásaira is. A "Szolgáltatás" a Motorgurutól vásárolt szolgáltatást jelent, és többek között, de nem kizárólagosan kapcsolt szolgáltatásokat, alkalmazásokat jelenthet. A "Szerződés" bármely, a Motorguru és Ön között fennálló, a Szolgáltatások vásárlására vonatkozó szerződést jelent, amely magában foglalja a jelen Specifikus használati feltételeket. A "Weboldal" a motorguru.hu oldalt jelenti.

A vásárlási folyamat leírása

Mielőtt használni kezdene egy Szolgáltatást, végre kell hajtania egy online rendelési eljárást és fizetnie kell a Szolgáltatásért. Kérjük, szánjon időt a rendelés elolvasására és ellenőrizze a rendelést az eljárás egyes lépéseinél. A rendelés véglegesítésekor a rendelés megerősítését fogja látni a képernyőn. Egy nyugta/számla e-mailt is küldünk, amely tartalmazza a rendelés vonatkozó adatait és egy egyedi azonosító számot, amelyre a rendelésre vonatkozó kérelemmel vagy levelezéssel kapcsolatban hivatkoznia kell. Vagy kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy tájékoztassuk arról, nem fogadjuk el a rendelését. Ez jellemzően az alábbi okokból történhet: (i) nem tudjuk érvényesíteni a fizetését vagy (ii) nem jogosult az adott Szolgáltatás megvásárlására. Szerződés csak akkor jön létre, amikor a 3.2 szakaszban foglaltak szerint elfogadjuk a rendelését.

Fizetés

A Szolgáltatás rendelése és fizetése online történik. Az ár csak általánosan használt bankkártyával vagy hitelkártyával fizethető biztonságos fizetési rendszeren keresztül. Harmadik felek fizetési szolgáltatásait használjuk és Ön hozzájárul, ahhoz, hogy a harmadik fél kezelje a kártyaadatait és az ilyen fizetési tranzakcióhoz szükséges minden egyéb adatot (beleértve, de nem korlátozva a csalások megelőzésére). A fizetési tranzakciók biztonságos kezelése érdekében, kizárólag bankok és kártyaszolgáltatók által hitelesített harmadik feleket alkalmazunk a fizetési szolgáltatásokhoz. A Weboldal és az Ön bankja közötti összes kommunikációt a harmadik fél fizetési szolgáltatása kezeli.

Visszavonás

A rendelés elküldésétől számított tizennégy (14) napon belül minden indoklás nélkül visszavonhatja a rendelését. Az elállás jogának gyakorlásához egyértelmű kijelentéssel tájékoztatnia kell minket a Szerződés törlésére vonatkozó döntéséről a motorguru.info@gmail.com email címen oldalon keresztül. Ha úgy dönt, hogy eláll a Szerződéstől, akkor késlekedés nélkül visszatérítünk minden fizetést, amelyet Öntől a Szerződéssel kapcsolatban kaptunk. Ha használta a Szolgáltatást, mielőtt gyakorolta az elállás jogát, akkor ésszerű levonást alkalmazunk a visszatérített összegből, annak megfelelően, hogyan használta a Szolgáltatást. A visszatérítést ugyanolyan fizetési módon végezzük el, amelyet Ön az eredeti fizetéshez használt. A visszatérítéssel kapcsolatban Önt semmilyen díj nem terheli. A jelen Specifikus használati feltételekben semmi nem befolyásolja az Ön törvényben biztosított elállási vagy egyéb jogait.

Adatvédelem

Az Ön és minden más ügyfelünk adatainak védelme kiemelkedő fontosságú a Motorguru számára. A Szolgáltatások Ön általi használata a Motorguru vállalathoz tartozik – Adatvédelmi szabályzat.