Adatvédelmi szabályzat

Hatály és cél

A jelen szabályzat az ügyfelek személyes adatainak a Motorguru (BG-Motor Kft., cégjegyzékszám: 13 09 201469, székhely: 2013 Pomáz, Céhmester út 13, Magyarország), (a továbbiakban „Motorguru” vagy „mi”) mint Adatkezelő által történő feldolgozására vonatkozik. A jelen szabályzat célja, hogy jelenlegi, korábbi és potenciális ügyfeleink (együttesen „ügyfelek” vagy „Ön”) számára általános tájékoztatást adjon a következőkről: a személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának feltételei; a gyűjtött személyes adatok típusai; a személyes adatok gyűjtésének célja; és az összegyűjtött személyes adatok kezelése.

Kötelezettségvállalás

Az Ön személyes adatainak feldolgozása fontos eleme annak a tevékenységünknek, amelynek keretében termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk Önnek. Értékeljük azt a bizalmat, amelyet személyes adatai megadásával kinyilvánít felénk, és az adatvédelmet az általunk nyújtott szolgáltatások alapvető részének tekintjük. Miközben személyes adatai révén magasabb színvonalú szolgáltatásokat, valamint még jobb és még biztonságosabb vezetési élményt tudunk nyújtani Önnek, személyes adatainak védelme érdekében betartjuk a következő öt alapelvet.

Szabad választás

Az Ön személyes adatai felett Ön rendelkezik. Igyekszünk semmit sem vélelmezni az Ön adatvédelmi preferenciáit illetően, és szolgáltatásaink kifejlesztésekor arra törekszünk, hogy Ön dönthesse el, meg kívánja-e osztani személyes adatait velünk.

Érdekek egyensúlya

Ahol jogos érdekeink érvényesítéséhez az Ön személyes adatainak feldolgozása szükséges, és ahol ez az érdek fontosabbnak minősül, mint az Ön adatinak védelme, bizonyos személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül is feldolgozhatunk. További információkért olvassa el a „Hozzájárulás” c. részt lejjebb. Ezen jogos érdekek meglétét annak alapján határozzuk meg, hogy milyen potenciális előnyöket (beleértve a biztonságot) hordozhatnak az ügyfelek és a nagyközönség számára.

Arányosság

A Motorguru igyekszik csak olyan személyes ügyféladatokat feldolgozni, amelyek az adatgyűjtés célját tekintve megfelelőek, relevánsak és nem minősíthetők túlzónak. Amennyiben egy funkció vagy szolgáltatás anonimizált adatokkal is megvalósítható, igyekszünk az Ön személyes adatait anonimen kezelni. Amennyiben anonimizált vagy nem személyes adatokat az Ön személyes adataival egyesítünk, azt mindaddig személyes adatként kezeljük, amíg az egyesítés fennáll.

Átláthatóság

A Motorguru kérésre további információkat nyújt ügyfeleinek a személyes adatok feldolgozásáról, amelyek belső utasítások és irányelvek egyes részleteit tartalmazhatják.

Törvényi megfelelés

A Motorguru politikája, hogy megfeleljen a személyes adatok kezelésére és az adatvédelemre vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak. Ahol szükséges, a törvényi megfelelés érdekében módosítjuk a személyes adatok feldolgozásának jelen szabályzatban leírt gyakorlatát.

Hasznos definíciók

A jelen szabályzatban használt következő kifejezések jelentése megegyezik az Európai Unió a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvében szereplő fogalommeghatározásokkal. Ennek megfelelően:

„Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját;

„Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely személyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében;

„Személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

„Feldolgozás” a személyes adatokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés; és

„Kényes személyes adatok” olyan személyes adatok, melyek faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, egészségi állapotra vagy szexuális életre vonatkoznak.

Adatgyűjtés

Önnel vagy járművével kapcsolatos információkat szolgáltathat számunkra akkor, amikor a Motorguru valamely szolgáltatását használja járművében vagy azon kívül, illetve más, a Motorguruval történő kapcsolatfelvételen – például honlapjainkon vagy egyéb elérhetőségünkön – keresztül. Az ilyen adatok („Ügyfél által megadott személyes adatok”) a következőket tartalmazhatják: Elérhetőség (név, cím, telefonszám, email cím stb.); Demográfiai adatok (életkor, családi állapot, a háztartás összetétele stb.); Jármű információk (azonosító szám, modell, vásárlás ideje, szerviztörténet stb.); Tevékenysége által generált tartózkodási hely adatok (navigációs segítség, internetes keresés, tartózkodási hely megosztása stb.); és Termékeink és szolgáltatásaink vásárlásával és használatával kapcsolatos adatok (ügyfél preferenciák és beállítások, korábbi vásárlások, Motorguru ID, stb.).

Ezen felül járműve is önműködően gyűjt a járművel és környezetével összefüggő adatokat. Ezek elsősorban műszaki jellegű adatok, és nem vonatkoznak közvetlenül az Ön személyére. Az ilyen adatok („Jármű által rögzített adatok”) rendszerint a jármű azonosító számához kötődnek, és így visszavezethetők Önhöz. A Jármű által rögzített adatok a következőket tartalmazhatják: Biztonsági információk; Rendszer működési adatok (motor, gázadagolás, kormányzás, fékrendszer stb.); Vezetési adatok (jármű sebessége, fék- és gázkar használata , kormánymozdulatok stb.); Tartózkodási hely adatok (a jármű földrajzi helyzete baleset esetén stb.); és Környezeti adatok (külső hőmérséklet, képek stb.). Egyes jármű által rögzített adatokról a Kezelési útmutató is tartalmaz információkat.

Különös elővigyázattal járunk el és további óvintézkedéseket teszünk kényes személyes adatok gyűjtése és feldolgozása során, az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően. Amennyiben a Motorguru személyes azonosító számokat és hitelkártya számokat tárol, ezeket az információkat kényes adatoknak tekinti. Az egyértelműség kedvéért megemlítjük, hogy az érvényes törvényi szabályozás előírhatja egyéb típusú adatok hasonlóan kényes személyes adatként való kezelését.

Tájékoztatás

Ahol ez ésszerűen megvalósítható vagy amennyiben a törvény előírja, személyes adatainak megadásakor vagy begyűjtésekor tájékoztatjuk (i) személyes adatai feldolgozásának céljairól, (ii) az Adatkezelő személyéről, (iii) mindazon harmadik felek személyéről, akik számára az adatokat elérhetővé tehetjük, valamint (iv) egyéb olyan információkról, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy megvédhesse személyiségi jogait.

Hozzájárulás

Ahol ez észszerűen megvalósítható vagy amennyiben a törvény előírja, személyes adatainak begyűjtése vagy felhasználása előtt ehhez hozzájárulását fogjuk kérni. A hozzájárulás kérése könnyen érthető és tartalmazza azokat az elvárható információkat, amelyek alapján meghozhatja döntését. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például egy konkrét szolgáltatás lemondásával, vagy a Motorguruval való kapcsolatfelvételen keresztül, a „Információ és hozzáférés” c. részben (lásd lejjebb) feltüntetett címen. A Jármű által rögzített adatok gyűjtése és felhasználása a következő esetekben válhat szükségessé: (i) a jármű javítása és karbantartása során, amikor a szerelők diagnosztizálják és kijavítják a járműben fellépő hibákat, (ii) a Motorguru jótállási kötelezettségének nyilvántartása során valamint (iii) jogerős követelmények teljesítésének részeként. Amennyiben a fenti célokra, vagy a Motorguru más hasonló és törvényes érdekeinek szolgálatában a Jármű általrögzített adatokat gyűjtünk és használunk fel, általában nem fogjuk kérni hozzájárulását, kivéve, ha ezt az Ön egyedi esetében szükségesnek tartjuk vagy ha hatályos törvény írja elő.

Motorguru hivatalos kereskedők és márkaszerviz

A Motorguru szigorú szabályokat épít be az adatvédelmi törvényeknek való megfelelés tekintetében a hivatalos kereskedőkkel és márkaszervizekkel kötött szerződéseibe is. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a Motorguru és hivatalos kereskedők és márkaszervizek külön jogi személyek és általában nem vagyunk felelősnek azért, ha ezek a jogi személyek nem tartják be a hatályos törvényi szabályozást. Amennyiben kérdése van azzal kapcsolatban, hogy kereskedők, szervizek hogyan használják személyes adatait, kérjük, forduljon közvetlenül hozájuk.

Harmadik fél által biztosított alkalmazások

Ön hozzáférhet olyan, harmadik fél által biztosított alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz, amelyek például szükségessé tehetik a tartózkodási helyre vonatkozó információk és egyéb Jármű által rögzített adatok ennek a harmadik félnek történő átadására. A Motorguru nem felelős a személyes adatoknak harmadik fél által biztosított alkalmazások és szolgáltatások során történő gyűjtéséért és felhasználásáért. Javasoljuk, hogy az ilyen alkalmazások és szolgáltatások használata előtt alaposan tanulmányozza át az idevágó szerződési feltételeket (és ha van, a benne foglalt adatvédelmi nyilatkozatot). Amennyiben kérdése van azzal kapcsolatban, hogy egy bizonyos harmadik fél hogyan használja személyes adatait, kérjük, forduljon közvetlenül ehhez a harmadik félhez.

Adatok felhasználása

A Motorguru által Önről és a járműről gyűjtött személyes adatok a következő célokra kerülnek felhasználásra: Termékek és szolgáltatások nyújtása Önnek, beleértve bizonyos vásárlásokra és szolgáltatásokra való jogosultságának ellenőrzését, továbbá értéknövelt ajánlatok és élmények nyújtása; Az Ön frissítésekről és változásokról való tájékoztatása, beleértve, de nem kizárólagosan a szerződési feltételeinkben és szabályzatainkban bekövetkezett változásokat; Az Ön új termékekről, szolgáltatásokról és eseményekről való tájékoztatása; Jármű támogatás és szerviz szolgáltatások (garanciális átvizsgálás, visszahívási információk stb.) Kínálatunk értékelése és továbbfejlesztése, az ügyfelekkel való kommunikáció; és A törvényi előírásoknak való megfelelés. A legtöbb adatfeldolgozási folyamat esetében lehetősége van arra, hogy kivonja személyes adatait a felhasznált adatok köréből. Ezt preferenciái frissítésével, egy bizonyos szolgáltatás lemondásával, illetve a feldolgozáshoz adott hozzájárulásának visszavonásával teheti meg. A hozzájárulás visszavonásához lépjen kapcsolatba a Motorguru az „Információ és hozzáférés” c. részben (lásd lejjebb) feltüntetett címen, vagy más általunk megadott címen. Ugyanakkor általában nem vonhatja ki személyes adatait a feldolgozásból az alábbi esetekben, kivéve, ha a kivonás lehetőségének biztosítását a hatályos törtvények írják elő: A Jármű által rögzített adatok bizonyos gyűjtése és további feldolgozása (lásd a „Hozzájárulás” c. részt feljebb);Olyan adatfeldolgozás, amelyet abból a célból végzünk, hogy fontos értesítéseket juttassunk el Önhöz, például a szerződési feltételeinkben és szabályzatainkban bekövetkezett változásokról vagy termékvisszahívásokról; ésOlyan adatfeldolgozás, amelyet a törvényi előírásoknak való megfelelés céljából végzünk.

Adatok tárolása

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig a jelen szabályozásban leírt, vagy más módon az Ön tudomására hozott célok eléréséhez szükségünk van rá. Ez azt jelenti, hogy miután hozzájárulását adta személyes adatainak általunk történő feldolgozásához, adatait a hozzájárulásának megfelelően őrizzük meg, és/vagy addig, amíg hozzájárulását vissza nem vonja. Bizonyos személyes adatait hozzájárulásának visszavonása után is megőrizhetjük a szükséges ideig, annak érdekében, hogy megfeleljünk a jogi előírásoknak, illetve, hogy jogviták esetén meg tudjuk védeni magunkat. Amennyiben nem kértük hozzájárulását az adatfeldolgozáshoz, az adatokat csak olyan időhatárig őrizzük meg, amely időhatárt a törvény lehetővé tesz.

Adatminőség

Amennyiben feldolgozzuk az Ön személyes adatait, igyekszünk biztosítani, hogy ezek az adatok pontosak és frissek. A pontatlan vagy hiányos személyes adatokat igyekezni fogunk törölni, vagy helyesbíteni. Az általunk tárolt személyes adatai pontosságának biztosításához való jogáról az „Információ és hozzáférés” c. részben olvashat bővebben (lásd lejjebb).

Információ és hozzáférés

Ahogy a „Tájékoztatás” c. részben kifejtettük (lásd feljebb), személyes adatainak megadásakor vagy begyűjtésekor konkrét tájékoztatást adhatunk személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Évente egyszer joga van ingyenesen tájékoztatást kérni arról, hogy (i) milyen Önhöz köthető személyes adatokat dolgozunk fel, (ii) hol gyűjtik a személyes adatokat, (iii) milyen célból dolgozzák fel az adatokat és (iv) milyen fogadó felekkel vagy milyen kategóriájú fogadó felekkel kerülnek a személyes adatok megosztásra. Az ilyen tájékoztatást írásban kell kérni, és személyesen Önnek kell aláírnia. A kérelemnek tartalmaznia kell a nevét, lakcímét, és kívánatos, hogy email címét is megadja. Ahhoz is joga van, hogy kérje az Önhöz köthető pontatlan adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. A kérelmeket az alábbi címre kell küldeni: Motorguru Kft, 2013 Pomáz, Céhmester út 13, Magyarország. Kérelmeit gyorsan és megfelelő módon fogjuk feldolgozni. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmek a vonatkozó törvényi előírások hatálya alá esnek. Amennyiben a vonatkozó törvény lehetőséget biztosít arra, hogy egy ilyen kérés teljesítésével kapcsolatban adminisztrációs díjat számoljunk fel, a Motorguru felszámolhat ilyen díjat. Ezen túlmenően lehetősége lehet arra, hogy a motorguru.info@gmail.com email címen keresztül kérje a Motorguru által tárolt személyes adatainak frissítését.

Adatbiztonság

A Motorguru igyekszik olyan műszaki és szervezeti intézkedéseket életbe léptetni, amelyek védik az Ön személyes adatait a véletlen vagy jogtalan megsemmisítéstől, a véletlen adatvesztéstől vagy adatmódosítástól, jogtalan nyilvánosságra hozástól vagy hozzáféréstől és minden egyéb a törvény által nem megengedett feldolgozási módtól. Igyekszünk biztosítani, hogy a biztonság szintje és a személyes adatainak védelme érdekében foganatosított intézkedések megfelelőek legyenek az Ön személyes adatainak természetéből és használatából fakadó kockázatok kezeléséhez.

Adatátadás harmadik felek részére

A Motorguru megoszthatja személyes adatait: A Skyhall Drone Bt-vel mint Adatfeldolgozóval; A Motorguru egységekkel; A Motorguru hivatalos kereskedő és javítóműhely partnereivel. Az adatmegosztás célja termék- és szolgáltatás-ajánlatok eljuttatása Önnek, illetve egyéb Önnek szóló kommunikáció; A Motorguru számára szolgáltatásokat végző beszállítókkal. Az adatmegosztást az adatfeldolgozási megállapodások szabályozzák (a törvényi előírásoknak megfelelően); Egyéb üzleti partnerekkel. Az adatmegosztás célja termék- és szolgáltatás-ajánlatok eljuttatása Önnek, illetve egyéb Önnek szóló kommunikáció, továbbá kutatás-fejlesztés; Abban az esetben, ha egy Motorguru vagy annak eszközei eladásra vagy átruházásra kerülnek; Amennyiben azt a törvény írja elő, például kormányzati vizsgálat, jogvita vagy egyéb jogi eljárás vagy kérelem következtében; és Abban az esetben, ha jóhiszeműleg úgy véljük, hogy az adatmegosztás jogaink védelme érdekében válik szükségessé, például, ha a szerződési feltételek esetleges megsértése ügyében indítunk vizsgálatot, vagy ha csalás vagy más biztonsági kérdés kivizsgálása, megelőzése vagy felfedése a cél. A Motorguru, mint az Ön személyes adatainak adatkezelője, általános szabályként csak akkor teszi elérhetővé az Ön személyes adatait harmadik fél számára, ha ehhez megkapta az Ön hozzájárulását. Ugyanakkor esetenként az Ön hozzájárulása nélkül is megoszthatjuk személyes adatait, kivéve, ha az Ön egyedi esetében szükségesnek véljük a hozzájárulását, illetve a hozzájárulás szükségességét a törvény írja elő. Erre az alábbi helyzetekben kerülhet sor: Olyan Jármű által rögzített adatok, amelyek feldolgozása nem termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését, illetve nem a törvényi előírásoknak való megfelelést célozza; Személyes adatainak átadása olyan beszállítóknak, akik belső szolgáltatásokat nyújtanak a Motorguru részére; Olyan helyzetek, ahol az adatok átadását a törvény írja elő, és Olyan helyzetek, amikor az adatok átadását a Motorguru törvényes érdekeinek védelme teszi szükségessé (például törvényes jogaink védelme, lásd feljebb) Amennyiben személyes adatait harmadik felek számára átadjuk, felmérjük, hogy az adatátadás szükségessé tesz-e további óvintézkedéseket.

Részünkre történő adatfeldolgozás

Az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azokra a Motorguru alkalmazottakra és beszállítókra korlátozzuk, akinek a részünkre való adatfeldolgozás érdekében szükségük van a hozzáférésre, és akiket szerződés kötelez arra, hogy személyes adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljék. Igyekszünk olyan adatfeldolgozási szolgáltatásokat igénybe venni, amelyek bármely harmadik féllel szemben a lehető legjobban őrködnek személyes adatai integritása fölött.

Marketing

Személyes adatait nem adjuk el harmadik félnek és nem kereskedünk vele harmadik féllel, kivéve, ha ehhez hozzájárulását adta. Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek az ő saját marketing céljaira, kivéve, ha az ilyen adatátadáshoz hozzájárulását adta. Amennyiben adott ilyen hozzájárulást, de a továbbiakban nem kíván marketing anyagokat kapni egy harmadik féltől, kérjük, forduljon közvetlenül az adott harmadik félhez. Információkat küldhetünk Önnek új termékekkel, szolgáltatásokkal, eseményekkel vagy egyéb marketing tevékenységekkel kapcsolatban. Amennyiben le kíván mondani egy emailes hírlevelet vagy hasonló kommunikációs anyagot, kérjük, kövesse az adott kommunikációs anyagban levő utasításokat.

Honlapok és cookie-k

Minden az ügyfelek által elérhető Motorguru honlap tartalmaz online Adatvédelmi nyilatkozatot, valamint a cookie-k használatáról szóló tájékoztatót. A cookie-k használatára vonatkozó további tájékoztatásért tekintse át „Cookie Szabályzat”-unkat. Javasoljuk, hogy honlapjaink látogatásakor olvassa el és vegye figyelembe az idevágó nyilatkozatot és tájékoztatást.

Változtatások

A Motorguru fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot időről időre módosítsa. Az utolsó módosítás dátuma a jelen dokumentum végén található. Amennyiben a jelen szabályzatot és az Ön személyes adatainak használatát bármilyen formában módosítjuk, rendelkezésére bocsátjuk a jelen szabályzat frissített változatát.